کانال هواداران

مسابقات

 


پاکسازی میانگذر دریاچه ارومیه توسط ملی پوشان اسنوکر ایران

خبرنگاران حافظ محیط زیست با همراهی ملی پوشان اسنوکر، با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از طبیعت و با همکاری ستاد احیا دریاچه ارومیه و اداره کل میراث فرهنگی استان، اطراف میانگذر دریاچه ارومیه را پاکسازی کردند.  ...

خبرنگاران حافظ محیط زیست با همراهی ملی پوشان اسنوکر، با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از طبیعت و با همکاری ستاد احیا دریاچه ارومیه و اداره کل میراث فرهنگی استان، اطراف میانگذر دریاچه ارومیه را پاکسازی کردند. 

۱۴:۴۱ ۱۳۹۵/۶/۱۳سرویس عکس:
پاکسازی میانگذر دریاچه ارومیه توسط ملی پوشان اسنوکر ایران 1 پاکسازی میانگذر دریاچه ارومیه توسط ملی پوشان اسنوکر ایران 2 پاکسازی میانگذر دریاچه ارومیه توسط ملی پوشان اسنوکر ایران 3 پاکسازی میانگذر دریاچه ارومیه توسط ملی پوشان اسنوکر ایران 4
پاکسازی میانگذر دریاچه ارومیه توسط ملی پوشان اسنوکر ایران 5 پاکسازی میانگذر دریاچه ارومیه توسط ملی پوشان اسنوکر ایران 6 پاکسازی میانگذر دریاچه ارومیه توسط ملی پوشان اسنوکر ایران 7 پاکسازی میانگذر دریاچه ارومیه توسط ملی پوشان اسنوکر ایران 8
پاکسازی میانگذر دریاچه ارومیه توسط ملی پوشان اسنوکر ایران 9 پاکسازی میانگذر دریاچه ارومیه توسط ملی پوشان اسنوکر ایران 10
قدرت گرفته از پرتال ترنم